Algemene voorwaarden Woonvacature.nl  

Tot stand gekomen op 20 januari 2021.

 
Algemene Voorwaarden Woonvacature.nl onderdeel van Goed Nieuws Makelaars B.V. gevestigd aan Hoofdstraat 19 7902 EA, te Hoogeveen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65608569.

 
Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Woonvacature.nl  Goed nieuws Makelaars B.V. handelende onder naam Woonvacature.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65608569. Hierna te noemen: Woonvacature.nl  
Bedrijf: De Gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Gebruiker niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Woonvacature.nl  voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Gebruiker: Zowel de verkoper als de koper die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Onder de Gebruiker wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Woonvacature.nl   en de Gebruiker.
Advertentie: Elke publicatie geplaatst door gebruiker op het platform.


Artikel 1 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen Woonvacature.nl  en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Woonvacature.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Woonvacature.nl  en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Indien Woonvacature.nl  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Woonvacature.nl  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Woonvacature.nl  zijn overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Gebruiker van de Overeenkomst van Woonvacature.nl  

 Artikel 3 Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 Tussenpersoon
Woonvacature.nl  fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van koop en verkoop van woningen bij elkaar worden gebracht.
Verkopers kunnen op de website advertenties plaatsen door een account aan te maken waarin zijn hun woning aanbieden. Kopers hebben onbeperkt de mogelijkheid om op deze advertenties te reageren, indien zij verkopers niet tot last zijn.
Kopers kunnen op de website advertenties plaatsen door een account aan te maken waarin zij hun wensen en behoeften aan een woning aanbieden. Verkopers hebben onbeperkt de mogelijkheid om op deze advertenties te reageren, indien zij kopers niet tot last zijn.
Woonvacature.nl  voorziet alleen van advertenties en brengt de doelgroep (in)direct in contact met elkaar.

Artikel 5 Verkoopovereenkomst
Woonvacature.nl  fungeert uitsluitend als tussenpersoon en is niet betrokken bij de daadwerkelijke koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.
De verkoper en koper zijn en blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de koopovereenkomst.
Woonvacature.nl  is niet verantwoordelijk voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Woonvacature.nl  is niet betrokken bij de daadwerkelijke verkoopovereenkomst en niet verantwoordelijk voor het tot stand komen van een verkoopovereenkomst.
Tussen de verkoper en koper zijn de algemene voorwaarden van de koper van toepassing. Woonvacature.nl  is hierbij niet betrokken en dan ook niet verantwoordelijk voor het tot stand komen en de inhoud van de algemene voorwaarden van de verkoper.
Woonvacature.nl  is nimmer aansprakelijk voor schade die de koper ten gevolge van de verkoopovereenkomst heeft geleden.

 Artikel 6 Account
Om gebruik te kunnen maken van de website, advertenties te kunnen plaatsen en op de advertenties te kunnen reageren dient de Gebruiker een account aan te maken.
De Gebruiker dient hierbij persoonlijke gegevens in te vullen.
De Gebruiker beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.
Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derden te gebruiken.
Woonvacature.nl  is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Gebruiker is geplaatst.

 Artikel 7 Inhoud advertenties
Woonvacature.nl  is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertentie. De koper en de verkoper zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van de advertentie.
De koper en de verkoper garanderen dat de door hen verstrekte informatie en de inhoud van de advertenties juist, volledig en niet onrechtmatig is.
Artikel 8 Weigering, blokkering of verwijdering advertenties
Woonvacature.nl  heeft het recht zonder opgave van redenen een advertentie te weigeren, blokkeren en/of te verwijderen van de website. Derden kunnen Woonvacature.nl  verzoeken om een advertentie van de website te verwijderen.
Woonvacature.nl  weigert, blokkeert, en/of verwijdert in ieder geval een advertentie, indien:
- de advertentie in strijd is met de wetgeving;
- de advertentie een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
- de advertentie een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
- de advertentie discrimineert naar ras, geslacht en politieke gezindheid, 
- de advertentie malware en/of virussen bevat of verwijst naar websites en/of digitale bronnen met malware en/of virussen;
- de advertentie illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst; de advertentie met het oog op ethiek, opmaak, stijl of design niet bij de website past;
- in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt.
gebruikers aanvaarden de mogelijkheid dat een advertentie kan worden geweigerd, blokkeren en verwijderd.

 Artikel 9 Uitvoering overeenkomst
Woonvacature.nl  zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Woonvacature.nl  heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Woonvacature.nl
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Woonvacature.nl  het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.
De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 10 Dienstverlening op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument.
Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Woonvacature.nl  het recht de Gebruiker tot vooruitbetaling van de volledige overeengekomen vergoeding te verplichten.
Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
Indien Woonvacature.nl  niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Woonvacature.nl   in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Gebruiker kan de Overeenkomst herroepen via het de door Woonvacature.nl   geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Gebruiker eigen gekozen wijze.
Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Woonvacature.nl   met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Gebruiker en indien de Gebruiker heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Woonvacature.nl   de Dienst volledig heeft verricht.
Indien de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Woonvacature.nl   uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- diensten die met de instemming van de Gebruiker al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden.

Artikel 11 Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Woonvacature.nl   opgegeven termijn.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Woonvacature.nl   gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan Woonvacature.nl   heeft verstrekt.
 
Artikel 12 Ontbinding
Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Woonvacature.nl   bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Woonvacature.nl  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Woonvacature.nl  omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van Woonvacature.nl  kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Woonvacature.nl  kan worden gevergd;
- de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;
- de Gebruiker komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Woonvacature.nl  op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
Indien Woonvacature.nl  de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Woonvacature.nl  niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de door Woonvacature.nl  geleden schade.
 
Artikel 13 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Woonvacature.nl  of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Woonvacature.nl  geen invloed kan uitoefenen en waardoor Woonvacature.nl  niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Woonvacature.nl  in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.
Woonvacature.nl  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Woonvacature.nl  zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Woonvacature.nl  als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Woonvacature.nl  zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Woonvacature.nl  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Woonvacature.nl  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
De uitvoering van het account geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Woonvacature.nl  is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Woonvacature.nl  Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
materiële schade aan de eigendommen van de Gebruiker;
redelijke kosten, die Gebruiker heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
Woonvacature.nl  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.
Woonvacature.nl  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Woonvacature.nl  is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Woonvacature.nl  kenbaar behoorde te zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Woonvacature.nl  of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Woonvacature.nl  is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien Woonvacature.nl  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Woonvacature.nl  beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Woonvacature.nl  aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Woonvacature.nl  overeenkomstig de verzekering draagt.
De Gebruiker dient de schade waarvoor Woonvacature.nl  aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Woonvacature.nl  te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Woonvacature.nl  vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 Vrijwaring
De Gebruiker vrijwaart Woonvacature.nl  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.
Indien Woonvacature.nl  uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Woonvacature.nl  zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Woonvacature.nl  en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 16 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Woonvacature.nl  en de door Woonvacature.nl  (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 17 Intellectuele eigendom
Woonvacature.nl  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Woonvacature.nl  behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Woonvacature.nl  verstrekt, zal Woonvacature.nl  zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Woonvacature.nl  handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Woonvacature.nl  zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
De Gebruiker heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
Bij het bezoeken van de website kan Woonvacature.nl  informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die Woonvacature.nl  verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Woonvacature.nl  mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Woonvacature.nl  mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
Het is Woonvacature.nl  niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Woonvacature.nl  zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
De Gebruiker is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Woonvacature.nl  gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Woonvacature.nl  zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Woonvacature.nl  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Gebruiker gaat akkoord dat Woonvacature.nl  de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.
Woonvacature.nl  behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Gebruiker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 19 Nieuwsbrief
De Gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Gebruiker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Gebruiker kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden
Woonvacature.nl  heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Woonvacature.nl  zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Woonvacature.nl  partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Geschillen tussen Woonvacature.nl  en de Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 22 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 65608569.

Disclaimer Privacy policy
Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Woonvacature.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website
Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website. Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.
Het is de website bezoeker verboden om de website:
geautomatiseerd te bezoeken;
te hacken en botnetwerken te gebruiken;
inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Goednieuwsmakelaars.nl of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Woonvacature.nl  of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  ) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam Woonvacature.nlaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.
In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten
Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam Woonvacature.nl) behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies
Bij het bezoeken van de website kan Woonvacature.nl informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De gegevens en informatie die aan Woonvacature.nl zijn verstrekt, zal Woonvacature.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Woonvacature.nl   zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Woonvacature.nl  mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
Woonvacature.nl   handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Woonvacature.nl   zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
Woonvacature.nl   mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Woonvacature.nl   niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Woonvacature.nl   gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Woonvacature.nl   zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Woonvacature.nl   niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Woonvacature.nl   behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Woonvacature.nl   zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels tracking cookies.
De informatie die Woonvacature.nl   verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Woonvacature.nl   heeft op Google Analytics de demografische en interesserapporten ingeschakeld. Woonvacature.nl   gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie genereren in kaart te brengen;
het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Woonvacature.nl   de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Geheimhoudingsverplichting
Op alle persoonsgegevens die Woonvacature.nl  ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst of bestelling, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacy
De gegevens en informatie die aan Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )zijn verstrekt, zal Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  )(handelend onder naam woonvacature.nl  )zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels tracking cookies.

Beveiligingsmaatregelen
Woonvacature.nl  neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Woonvacature.nl  zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Cookies
Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl   zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels tracking cookies.
De informatie die Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  ) verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  ) heeft op Google Analytics de demografische en interesserapporten ingeschakeld. Goed Nieuws Makelaars BV (handelend onder naam woonvacature.nl  ) gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie genereren in kaart te brengen;
het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen
U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacybeleid, neem dan via info@woonvacature.nl contact met ons op.